top of page

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Objednatel je osoba - rodič či opatrovník dané osoby (mladistvého či dítěte), které objednává naše produkty pomocí společnosti Rehabiflexx (Holly Garden s.r.o..

Zhotovitel

Holly Garden s.r.o.

Winklerova 1668/2

10700 Praha 10

Česká republika

www.rehabiflexx.com

Zastoupený jednatelem Petrem Junkem (dále jen zhotovitel)

 

1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dodání speciální zádržného systému či zboží vyrobeného na zakázku podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, které vyžaduje prezentaci (vyzkoušení zboží na dané osobě, sepsání protokolu o zaškolení a zaměření), sestavení seznamu potřebných dílů, doplňků a součástí a dohodnout se na způsobu dopravy.

Objednatel má možnost si zvolit, zda-li chce produkt doručit pomocí standardního dopravce (DPD, PPL, DHL apod.) a zkompletovat a nainstalovat ho svépomocí, nebo aby zhotovitel doručil produkt osobně zkompletovaný v místě na kterém se strany dohodnou. Tuto skutečnost musí objednatel písemně potvrdit zhotoviteli u prezentace či před zasláním cenové nabídky.

Předmět plnění je konkretizován cenovou nabídkou a protokolem o zaškolení, zaměření a sestavení seznamu potřebných dílů, doplňků a součástí a písemným potvrzení způsobu dopravy.

a)

Objednatel má další možnost, a to objednat si produkt bez předchozí prezentace a zaměření. V tomto případě musí provézt zaměření dané osoby sám, dále zadavateli písemně emailem potvrdit, že produktu, jeho funkčnosti a použití plně rozumí, dokáže s produktem pracovat, (v případě speciálního zádržného systému provézt montáž a upevnění do automobilu pomocí zařízení ISOFIX či upínacího elementu pro auta bez isofixu) a dále se písemně dohodne se zhotovitelem na způsobu dodání produktu, na základě čehož zhotovitel sestaví cenovou nabídku. Objednatel má i v tomto případě možnost si zvolit zda-li chce produkt doručit pomocí standardního dopravce (DPD, PPL, DHL apod.) a zkompletovat a nainstalovat si ho svépomocí, nebo aby zhotovitel doručil produkt osobně zkompletovaný. Potřebné formuláře pro objednání produktů bez předchozí prezentace a zaměření naleznete na těchto webových stránkách www.rehabilfexx.com. Tyto informace musí objednatel písemně potvrdit zhotoviteli před vytvořením cenové nabídky.

Předmět plnění je tedy i v tomto bodě 1. a) konkretizován cenovou nabídkou. Zaškolení, zaměření a sestavení seznamu potřebných dílů, doplňků a součástí a písemném potvrzení způsobu dopravy je provedeno objednatelem svépomocí a zasláno zhotoviteli písemně emailem.

Ve všech případech bodu 1. se jedná o dodávku zboží vyrobeného na zakázku podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

 

​2. Doba plnění

Doba plnění se odvíjí od platebních a dodacích podmínek, které naleznete na webových stránkách www.rehabiflexx.com. Maximální doba dodání zboží je viz. dodací čas. Doba dodání začíná běžet, po uhrazení výzvy k platbě, od data obdržení vaší platby na náš účet. 

 

3. Místo plnění 

Strany se mohou dohodnout ústně, písemně emailem nebo pomocí poptávkového formuláře, který naleznete na těchto webových stránkách www.rehabilfexx.com. 

4. Cena plnění

Cena je stanovená v cenové nabídce a následnou fakturou. Spolu s cenou bude v konečné faktuře fakturována DPH.  

Cenová nabídka je platná po dobu uvedenou na cenové nabídce s vyjímkou skutečnosti, kdy dojde k navýšení cen od dodavatelů zhotovitele. V případě, že vyjde v platnost nový ceník od dodavatelů zhotovitele, bere si zhotovitel právo právo dělat změny a úpravy cenových nabídek.

 

​5. Platební podmínky

Platební podmínky naleznete v sekci platební a dodací podmínky na webových stránkách www.rehabiflexx.com.

6. Součinnost zhotovitele

V případě, že si objednatel objedná prezentaci či osobní předání a kompletaci, musí k tomu zajistit vhodné podmínky, aby daná činnost mohla proběhnout. Pokud tak neučiní zhotovitel má právo prezentaci zrušit. V případě, že objednatel zruší prezentaci či termín osobního předání a kompletace dříve než 24 hodin před její uskutečněním, zhotovitel má právo účtovat smluvní pokutu.

7. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Záruční doba je 24 měsíců a řídí se zákony České republiky. Reklamační řád naleznete na webových stránkách www.rehabiflexx.com.

V případě, že si objednatel objedná službu osobní předání a kompletace, tak před předáním produktu a podepsáním předávacího protokolu je objednatel povinen si produkt zkontrolovat, aby se ujistil, že produkt nemá vady a dodané zboží odpovídá všem položkám na vystavené faktuře. Podepsáním předávacího protokolu objednatel bere na vědomí a souhlasí, že byl produkt předán a zkompletován v pořádku bez závad a pozdější reklamace se budou řídit záručními podmínkami, které naleznete na těchto webových stránkách www.rehabilfexx.com. 

8. Podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: Při nedodržení termínu dokončení díla tj. dodání zboží viz. dodací čas od data obdržení platby na účet dodavatele je zhotovitel povinen uhradit penále ve výši 0,1 promile z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

 

9. Ostatní ujednání

Smluvní strany se vzájemně zavazují bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které mají vliv na uskutečnění díla. V případě, že by objednatel uhradil výzvu k platbě a nedodal zhotoviteli potřebné dokumenty, viz. písemné potvrzení bod 1. a), viz. dodací čas, doba dodání začíná běžet až od data obdržení těchto dokumentů.

 

10. Výpověď

Tato smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami bez udání důvodu kdykoliv před uhrazením výzvy k platbě.

Objednatel uhrazením zálohové platby akceptujete podmínky této smlouvy o dílo a zároveň naše všeobecné obchodní, platební a dodací podmínky, tak jak je stanoveno na těchto webových stránkách.

 

V případě, že objednatel vypoví tuto smlouvu po uhrazení výzvy k platbě (zálohové či ostré faktury) zhotovitel má právo penalizovat objednatele smluvní pokutou ve výši minimálně 2 % z celkové ceny produktu bez DPH.

 

Tyto podmínky se vztahují taktéž na nákup, náhradních dílů, doplňků či součástí k těmto produktům - v případě zrušení objednávky (této smlouvy o dílo) ze strany objednatele po uhrazení výzvy k platbě (zálohové či ostré faktury) zhotovitel má právo penalizovat odběratele smluvní pokutou ve výši minimálně 2 % z celkové ceny produktu bez DPH. 

V případě, že zhotovitel není schopen dodat dané zboží a musí tuto smlouvu vypovědět, má právo tak učinit, avšak musí tak učinit písemně a podat objednateli řádné vysvětlení. Objednatel má v tomto případě právo na vrácení částky v plné výši a smluvní pokutu ve výši minimálně 2% z ceny produktu bez DPH.

11. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. 
 

bottom of page